RP Global Poland

Witamy na stronie
Megawatt Baltica S.A.

Adres: ul. Wojska Polskiego nr 70, kod pocztowy: 70-479 Szczecin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571664,
posiadająca numer REGON: 140568427, NIP: 5272511208, kapitał zakładowy 54.362.490 zł